کفسابی انجمن حمایت از حقوق مردان - راه حل دیوان عالی کشور برای برخود با نشوز؛

  بسم الله الرحمن الرحیم
چندی پیش در مقاله ای با عنوان "دفاع از حقوق زنان یا تحدید حقوق مردان" به این موضوع پرداختم که، وقتی زوج نفقه نمی پردازد، مطابق ماده 1111 ق.م زوجه می تواند اجبار شوهر را از دادگاه بخواهد و یا مطابق ماده 642 ق.م.ا وی را به زندان بیندازد و یا مطابق ماده 1129 ق.م از محکمه تقاضای طلاق کند.
اما وقتی زوجه تمکین نمی کند، صرفاً حق دریافت نفقه ندارد و نه تنها الزامی در کار نیست، بلکه عملاً به دلایلی که در ذیل عرض می شود، حق طلاق و ازدواج مجدد نیز برای زوج بی فایده و ناکارآمد می نمایند.حق طلاق عملاً بی فایده است، زیرا در صورت تقاضای طلاق توسط زوج:
اولاً چیزی عاید وی نمی شود و صرفاً زوجهء ناشزه به مقصود می رسد.
ثانیاً می بایست همه حق و حقوق زوجه را غیر از نفقه تمام و کمال بپردازد.
اخیراً هم که طرحی وحشتناک توسط مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری پیشنهاد شده که در چنین حالتی حتی مهریه تقسیط شده نیز حال شود!


یعنی فرض کنید زوجه مهریه را به اجرا گذاشته و زوج به زندان می افتد، سپس مهریه تقسیط و زوج آزاد می شود، اما می بیند خبری از زوجه و تمکین و ... نیست! مرد در اینصورت به سراغ قانون می رود که سه فرض پیش و دارد: یا باید نقداً مهر را بپردازد و زن ناشزه راطلاق دهد، یا زن را طلاق دهد و بیفتد زندان و یا دهانش را ببندد و ببیند زوجه مهر را چطور خرج می کند! که با توجه به مهریه های نجومی، مورد سوم بیشتر متصور است.
از طرفی ازدواج مجدد نیز بی فایده بود. زیرا زوجه می توانست بر اساس شروط ضمن عقد نکاح و با توجه به ماده 1119 ق.م از محکمه تقاضای طلاق نماید.ظاهراً این نقیصه تا حدودی توسط
رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶ـ ۲۰/۷/۱۳۸۹ دیوان عالی کشور مرتفع شده است.
در جریان پرونده تقاضای طلاق زوجه ای ناشزه به جهت ازدواج مجدد شوهرش و به جهت صدور آرای معارض در موارد مشابه، دیوان عالی کشور در تاریخ 20/07/1389 تشکیل جلسه داده و در این خصوص رأی وحدت رویه صادر نموده است.
در این رای وحدت رویه تصریح شده است که اگر زن بدون مانع شرعی از ادای وظایف زناشویی تمکین ننماید، زوج می تواند با اذن دادگاه ازدواج مجدد نماید، البته این ازدواج مجدد حق وکالت در طلاق زوجه در عقد نامه را ساقط می کند و وی نمی تواند به استناد شرایط عقدنامه درخواست طلاق نماید.
شاید هراس زوجه از ازدواج مجدد شوهر در صورت نشوز، باعث شود این گونه بداخلاقی های خانوادگی کمتر شود و زوجه پس از اخذ حق و حقوق، حداقل تمکین کند و یا مطابق شرع و قانون و بر اساس شرایط طلاق خلع، مهر را ببخشد و تقاضای طلاق کند.


متن کامل رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶ـ ۲۰/۷/۱۳۸۹ دیوان عالی کشور در ادامه مطلب...

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
گزارش وحدت رویه ردیف ۸۹/۷ هیات عمومی دیوان عالی كشور با مقدمه مربوطه و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی كشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۷ راس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخه ۲۰/۷/۱۳۸۹ به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی‌گركانی رئیس دیوان عالی كشور و حضور حضرت آیت‌ا... محسنی‌اژیه دادستان كل كشور و شركت اعضای شعب مختلف دیوان عالی كشور، در سالن هیات عمومی تشكیل و پس از تلاوت آیاتی از كلام‌ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۱۶ـ ۲۰/۷/۱۳۸۹ منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

با احترام، حسب اعلام رئیس محترم حوزه قضایی فامنین، شعب دادگاه تجدیدنظر استان همدان در مواردی كه زوج با اجازه دادگاه و بدون اذن زوجه ازدواج مجدد نموده و زوجه از دادگاه به استناد شرط ضمن عقد نكاح درخواست طلاق نموده، آراء مختلفی صادر كرده‌اند. خلاصه جریان پرنده‌های مربوطه را به شرح زیر به عرض می‌رساند:
۱ـ به موجب پرونده شماره ۸۴/۱۱۳۲/۱ شعبه اول دادگاه عمومی فامنین خانم سمیه لطیفی در تاریخ ۱۴/۹/۱۳۸۴ دادخواستی به طرفیت همسرش آقای احمد روشنی به خواسته صدور حكم طلاق به دادگاه عمومی فامنین تقـدیم داشته كه به شماره فوق ثـبت و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. نامبرده در دادخواست و همچنین در جلسه اول دادرسی اظهار داشته كه در تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۱ به عقد رسمی و شرعی خوانده درآمده، ولی قبل از عروسی اختلافاتی بین آنان بروز كرده كه منتهی به تشكیل چندین پرونده گردیده و به علت ازدواج مجدد خوانده به استناد بند ۱۲ از شروط ضمن عقد نكاح تقاضای صدور حكم طلاق نموده است. خوانده دفاعاً اظهار داشته كه چون خواهان از او تمكین ننموده و با وجود صدور حكم محكومیت به تمكین نیز حاضر به تمكین نشده از دادگاه اجازه ازدواج مجدد اخذ و دختری را به عقد موقت خود درآورده است. تصاویر احكام مورد استناد خوانده كه از دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر استان قم صادرشده به دادگاه ارائه گردیده است. دادگاه پس از استماع اظهارات زوجین و شهود تعرفه‌شده از سوی زوجه قرار ارجاع امر به داوری را صادر كرده كه قرار مزبور اجراشده، سپس به شرح دادنامه شماره ۱۴۰۲ـ ۲۴/۱۰/۱۳۸۴ پس از بیان موضوع دعوی و خلاصه اظهارات طرفین، تحقق بند ۱۲ از شرایط ضمن‌العقد مندرج در نكاح نامه رسمی را محرز دانسته و به استناد مواد ۲۳۴، ۲۳۷، ۱۱۱۹، ۱۳۱۲ ، ۱۳۲۱و ۱۳۲۴ قانون مدنی و ماده ۴ قانون ازدواج و ماده ۹ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امكان سازش بین زوجین را صادر نموده و ضمن بیان میزان مهریه خواهان و نحوه دریافت آن به زوجه اجازه داده تا به یكی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وكالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن‌العقد نسبت به ثبت رسمی آن اقدام كند و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وكالت از شوهرش امضاء نماید. نوع طلاق به لحاظ غیرمدخوله‌بودن زوجه بائن اعلام شده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی خوانده پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره ۸۵/۲۷۸ ـ ۳۱/۳/۱۳۸۵ رای دادگاه نخستین را تایید كرده است. از دادنامه اخیر به گواهی دفتر دادگاه، فرجام‌خواهی نشده است.
۲ـ حسب پرونده شماره ۸۷/۵۷۶/۱ شعبه اول دادگاه عمومی فامنین خانم زهرا محمدعلی‌خانی در تاریخ ۶/۶/۱۳۸۷ دادخواستی به طرفیت همسرش آقای عباس یعقوبی به خواسته صدور گواهی عدم امكان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق به دادگاه عمومی فامنین تقدیم و ضمن آن اظهار داشته است كه زوج با او سوءرفتار شدید دارد و بدون اجازه او اقدام به ازدواج نموده و برای او عسر و حرج ایجاد شده است. پرونده به شعبه اول دادگاه ارجاع گردیده و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. در جلسه اول دادرسی كه با حضور خواهان و در غیاب خوانده كه با وجود ابلاغ اخطاریه حاضر نگردیده، تشكیل‌شده خواهان با ادای توضیحاتی پیرامون اختلافاتش با خوانده و پرونده‌هایی كه در مورد مطالبه مهریه و جهیزیه تشكیل داده و منتهی به صدور آراء قطعی گردیده، به علت اینكه خوانده بدون اجازه او مجدداً ازدواج و به این ترتیب از شرط مقرر در بند ۱۲ نكاح‌نامه تخلف كرده تقاضای اعمال وكالت در طلاق خود را نموده است. خوانده در لایحه‌ای كه بعد از جلسه اول دادرسی به دادگاه تقدیم داشته اظهار نموده كه خواهان از او تمكین نداشته و با وجود صدور حكم محكومیت بر تمكین حاضر به تكمین نشده و او با اخذ اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج نموده است. تصاویر احكام مورد استناد خود را نیز ارائه نموده است. دادگاه پس از ارجاع امر به داوری و اظهارنظر داوران سرانجام به موجب دادنامه شماره ۹۵ـ۲/۲/۱۳۸۸ بعد از بیان موضوع دعوا و خلاصه اظهارات زوجین تخلف خوانده از شرط ضمن عقد نكاح را محرز و مسلّم دانسته و با استناد به مواد ۲۳۴، ۲۳۷ و ۱۱۱۹ قانون مدنی و ماده ۴ قانون ازدواج و ماده ۱۰ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امكان سازش صادر نموده و ضمن بیان اینكه زوجه مهریه و جهیزیه خود را در پرونده‌های دیگری مطالبه نموده و نفقه معوقه را نیز جداگانه مطالبه می‌نماید به زوجه اجازه داده است تا به یكی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وكالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن‌العقد نسبت به ثبت رسمی طلاق اقدام و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وكالت از شوهرش امضاء نماید. نوع طلاق بائن اعلام شده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی زوج پرونده در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره ۶۴۰۰۸۵۲ ـ ۱۹/۵/۱۳۸۸ خلاصتاً با این استدلال كه تحقق شرط اعمال وكالت در طلاق برای زوجه موضوع بند۱۲ نكاح‌نامه مختص به موردی است كه زوج بدون امتناع زوجه از تمكین و بدون اجازه دادگاه ازدواج نماید و در صورت امتناع زوجه از تمكین و ازدواج مجدد زوج با اجازه دادگاه، شرط مزبور محقق نخواهدشد، تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده و ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته حكم بر بطلان دعوی خواهان بدوی (زوجه) صادر كرده است. به گواهی دفتر دادگاه از این رای فرجام‌خواهی نگردیده است.
همان‌طور كه ملاحظه می‌فرمایید شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان وكالت زوجه از زوج موضوع بند ۱۲ نكاح‌نامه را به اعتبار اطلاق شرط، در موردی هم كه زوجه تمكین نداشته و زوج با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد كرده، محقق و قابل اعمال دانسته، ولی شعبه چهارم همان دادگاه شرط مزبور را منصرف از موردی دانسته كه زوجه از زوج تمكین نداشته و زوج با اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نموده است، بنا به مراتب در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی كشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.
شایان ذكر است كه هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی كشور در پرونده‌های اصراری ردیف‌های ۸۵/۵۰ و ۸۷/۱۳ شرط وكالت زوجه در طلاق را با این عبارت « چنانچه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار نماید، زوجه حق وكالت در طلاق را دارد» منصرف از ازدواج مجدد زوج به حكم دادگاه به جهت عدم تمكین زوجه ندانسته و آراء اصراری دادگاه‌ها را كه متضمن این معنا بوده به شرح آراء شماره‌های ۴ـ ۲۵/۲/۱۳۸۶ و ۱۶ـ ۲۴/۱۰/۱۳۸۷ ابرام كرده است.

حسینعلی نیّری ـ معاون قضایی دیوان عالی كشور

ج : نظریه دادستان كل كشور

تایید رای شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان همدان

د: رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ـ ۲۰/۷/۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عالی كشور

نظر به اینكه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمكین از زوج تكلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی كه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وكالت زوجه از زوج در طلاق كه به حكم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نكاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، لذا به نظر اكثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی كشور رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان كه با این نظر انطباق دارد موردتایید است. این رای طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و كلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

منبع: وبلاگ حقوقی توحید بختیاری


نظرات()   
   
خانم
یکشنبه 23 آذر 1393 13:22
دوستان چرا علیه هم جبهه می گیرید؟ خانم و آقا هردو باید خوب باشن همه چیز هم در حد نرمال باشه / من خودمم خانمم ولی بی طرفانه که نگاه کنیم حقوق هردو طرف باید برابر باشه مهریه ای نباشد و هردو طرف حق طلاق داشته باشن مثل دیگر کشورهای متمدن دنیاخوب اقایون هم نه همیشه ولی خیلی وقتا حق دارن ببین باید مهریه بده نفقه بده اجرت المثل بده فشار زندگی را تحمل کنه بعدخانمش با یکی دیگه باشه اقا حرف هم که بزنه خانم حقوق مالیشو مطالبه میکنه، یه سر به دادگاهها و دادسرا ها بزنید متوجه صحت گفته هام میشید اصلا چرا راه دور بریم ببینید اعضای شبکه هایی مثل وایبرو تانگو و وی چت و ...چند درصدشون خانم های متاهل و حتی بچه دار هستند؟؟؟ این نقص قانون گذاری ماست که یا از این ور بوم میافتیم یا از اونطرف در کارهامون تعادل نداریم واقعا متاسفام.
پاسخ انجمن حمایت از حقوق مردان : مثل سایر کشور های متمدن که خانواده را نابود کرده اند ما هم خانواده را نابود کنیم
محمد
سه شنبه 7 آبان 1392 23:09
درقران باصراحت درموردزن ومردپرداخته شده‏!اگه مسلمونیم صراط مستقیم مشخصه،اگه نیستیم که وای به حال جامعه فرهنگ زده ونسل بیچاره اینده‏!‏
یخ سرد
جمعه 11 مرداد 1392 17:48
من از شما سوال می پرسم لطف کنید جواب بدید
یه زن چه جوری باید ثابت کنه که در منزل شوهر امنیت نداره از هر لحاظی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ انجمن حمایت از حقوق مردان : با سلام
ما در اینجا قصد دادن مشاوره به خانمها را نداریم
خانمها به اندازه کافی از حمایتهای نهادهای تبعیض آمیز خود بهره مند هستند
یخ سرد
جمعه 11 مرداد 1392 17:39
سلام من تازه با این انجمن اشنا شدم
ولی برادرم در مورد هر پاسخی که میدی با عدالت جواب بده اخه ببهشت وجهنم همین دنیاس من دارم می سوزم تو نسوززززززززززززز
من یک زنم وظیفه دار تربیت مرد
جمعه 2 فروردین 1392 16:19
اقای عزیز خودت میدونی که زنای بدبخت چقدر تو این کشور بیشتر از مرد بذبختن پس این سایتو گل بگیر و یکم فقط یکم انسان باش و درست نگاه کن تو هم فردا پدر یه دختری میشی که شوهرش سرش هوو بیاره میخوام ببینم حست چیه
فریب خورده
پنجشنبه 14 دی 1391 03:56
به مردان توصیه اکید می کنم که به طور جدی در زمان عقد باتوجه به دارایی که در زمان عقد دارند آن مقدار از آن را که رضایت قلبی دارند به عنوان مهریه بپذیرند.
به مردان التماس می کنم که احساسات و حال و هوای خوش دوران عقد و نامزدی را در زمان تعیین مهریه دخیل نکنند
در مورد تمام حقوق زن که شامل نفقه و اجرت المثل و حق حبس و ... تحقیق کنند و نحوه تعلق گرفتن یا نگرفتن آن به زن را در در شرایط ضمن عقد با جزئیات کامل ذکر کنند
در غیر این صورت اگر زنی با قلب یک زن و شعور یک زن نصیبتان نشود بدبخت و بیچاره روزگار می شوید
از زنان متعهدی که به مردان متعهد خود متعهد هستند عذرخواهی می کنم
فریب خورده
پنجشنبه 14 دی 1391 03:56
به مردان توصیه اکید می کنم که به طور جدی در زمان عقد باتوجه به دارایی که در زمان عقد دارند آن مقدار از آن را که رضایت قلبی دارند به عنوان مهریه بپذیرند.
به مردان التماس می کنم که احساسات و حال و هوای خوش دوران عقد و نامزدی را در زمان تعیین مهریه دخیل نکنند
در مورد تمام حقوق زن که شامل نفقه و اجرت المثل و حق حبس و ... تحقیق کنند و نحوه تعلق گرفتن یا نگرفتن آن به زن را در در شرایط ضمن عقد با جزئیات کامل ذکر کنند
در غیر این صورت اگر زنی با قلب یک زن و شعور یک زن نصیبتان نشود بدبخت و بیچاره روزگار می شوید
از زنان متعهدی که به مردان متعهد خود متعهد هستند عذرخواهی می کنم
فریب خورده
پنجشنبه 14 دی 1391 03:31
به مردان توصیه اکید می کنم که به طور جدی در زمان عقد باتوجه به دارایی که در زمان عقد دارند آن مقدار از آن را که رضایت قلبی دارند به عنوان مهریه بپذیرند.
به مردان التماس می کنم که احساسات و حال و هوای خوش دوران عقد و نامزدی را در زمان تعیین مهریه دخیل نکنند
در مورد تمام حقوق زن که شامل نفقه و اجرت المثل و حق حبس و ... تحقیق کنند و نحوه تعلق گرفتن یا نگرفتن آن به زن را در در شرایط ضمن عقد با جزئیات کامل ذکر کنند
در غیر این صورت اگر زنی با قلب یک زن و شعور یک زن نصیبتان نشود بدبخت و بیچاره روزگار می شوید
از زنان متعهدی که به مردان متعهد خود متعهد هستند عذرخواهی می کنم
كیابرزو
سه شنبه 12 اردیبهشت 1391 11:03
تعجب میكنم كه چقدر اطلاعات حقوقی مردان، زنان و خانواده ها كمه. خیلی از زن ها فكر میكنن هنوز مثل 50 سال پیش فقط مهریه تو دستشونه.
الان تمام راههای ظلم زوج به زوجه رو بستن. خیلی كار خوبی كردن. ولی اصلاً حواسشون به برعكس ماجرا نبوده؛ یعنی وقتی زن ناسازگار و سوء استفاده گر باشه!
خانواده سالم خانواده ای هست كه هیچ كس توش سوء استفاده نكنه.
مورد نشوز زن و وكالت طلاق قطعاً از موارد سوء استفاده زنان بد بود.
خدا رو شكر كه زنان نقشی تو این رای وحدت رویه نداشتند.
این نشون میده كه زنان سیاسی ما هر چی حرف از خانواده می زنند چقدر راسته؟
دنبال ثبات خانواده هستند یا تبعیض به نفع زنان؟
حقیقت روشنه. البته برای كسی كه بخواد ببینه
مریم
سه شنبه 10 اسفند 1389 22:09
دوست عزیز! اگر شوهر من در اثر عدم تمکین من از دادگاه اجازه ازدواج مجدد بگیرد و با زن دیگری ازدواج نماید، از آنجاییکه هنوز شوهر منه من هم به منزل اون و همسر جدیدش میرم تا سه تایی زندگی کنیم، اونوقت ببینیم کیه که زن اولشو طلاق نده! این مسئله ای هست که الان وکیلا به خانمها یاد میدن، میگن برو بگو منم میخوام با شوهرم باشم، پس میبینیم که بهتره مرد خودش با زبون خوش بیاد طلاق بده. این قانونا همه الکیه!
پاسخ انجمن حمایت از حقوق مردان : سلام.
مرد نیز می تواند مسکن علیحده (مجزا) بگیرد.
کلاخ خوش خبر
چهارشنبه 22 دی 1389 16:36
نه تنها خودتون منطقی هستید بلکه خواننده های همفکرتون هم خیلی منطقی اند مثل این محسن که منطقه که از تک تک کلماتش چکه میکنه
کلاغ خوش خبر
چهارشنبه 22 دی 1389 16:33
اما زنهای زیادی هم شغلشون رو دوست دارند و هیچکس حق نداره کسی رو بدلیل جنسیتش از کاری که دوست داره محروم کنه...
در مورد از بین رفتن نسلها هم حتما اغراق میکنید....مادر مورد نظر شما همون زنی سنتیه که یک دست ملاقه داشته باشه و یک دست با مشت به سینه بکوبه و بچه هاش رو نفرین کنه؟! این همون زن سنیته که شما دائم حسرت منقرض شدنش رو می کشید...مادری این زنها یک جور مادری غریزی و ساده بوده و الان در دنیای ماهواره و اینترنت فکر نمی کنم
نفرین و ملاقه و محبت غریزیشون فایده ای داشته باشه:)
نسلهای پیشین هم که شما با حسرت ازش نام می برید همون نسلهایی بودند که در هنگام جنگ یک شهر رو با زن و کودکانش به آتش می کشیند و احدی رو زنده نگه نمی داشتند یا از چشم و کله دشمنانشون مناره درست می کردند...یعنی همچین هم نسلهای گذشته مادران جالب و تعریفی ای نداشتند!من البته مادری رو وقت تلف کردن نمی دونم ، بلکه با تک بعدی نگاه کردن به زنان مشکل دارم...زنها هم مثل مردها انسانهای چند بعدی ای هستند و باید به همه ابعادشون توجه بشه نه فقط یک بعد.
منطق شما رو هم دیدیم که می خواهید نصف بشر رو شبیه گله گوسفند در یک آغل تنگ و تاریک محبوس کنید!!!
پاسخ انجمن حمایت از حقوق مردان : منطق ما روشن است. وظیفه این انجمن آگاه سازی مردان برای ازدواج آسان و مدیریت صحیح در منزل است. ما هیچ توهینی به جنسیت و توصیه برای زندگی بدوی نکردیم، شما چنین القائاتی دارید.
جالب است در این مدت بیشترین نظرات و حملات را بانوان در وبلاگ داشته اند.
این نشان می دهد زنان از آگاه شدن مردان به شدت هراس دارند.
در ضمن زمان تغییر می کند و وظایف مادران و پدران نیز تغییر می کنند.تصویری که شما از مادران نسل قبل ارائه کردید تصویری بود که فیلم سازان همفکر شما در جهت کاریکاتور کردن آن ارائه داده اند اما چیزی که ما میبینیم این است که یک پیر زن نسل قبل را که زندگی انسانی کرده و هیچ مدرکی ندارد سرشار از شعور و انسانیت است و دختر جوان امروز که مادر شده و مدارک بالای دانشگاهی دارد حتی یک بچه را هم نمیتواند تربیت کند و سطحی نگری از تک تک اعمالش معلوم است. شما میگوئید بد است مردی به زنش بگوید چکار کن ولی وقتی جو دوستان و یا جامعه که خیر خواه نیستند به فرزندان ما دیکته کنند که به کدام راه برو به آن اختیار میگوئید.
یک روز مادر وظیفه داشت فقط پخت و پز کند. امروز وظیفه دارد فرزندان را در فراگیری آموزش های به روز مثل تحصیل، یادگیری زبان دوم، رایانه، ورزش و ... راهنمایی کند و اتفاقا امروزه با گسترش وظایف مادری مادران باید وقت بیشتری را صرف در خانه کنند اما میبینیم که برعکس است .در تحقیقی که توسط انجمن در یکی از مدارس ابتدایی تهران انجام شد عدم وجود تربیت در نسل های کم سن تر به شدت مشاهده میشد و همینطور رابطه معنا داری بین کار کردن مادران و تمایل فرزند به گروهای دوستان و خیابان گردی و استعمال فحش توسط آنان وجود داشت.
اگر منزل شوهر آغل تنگ و تاریک است، بهتر است زنان همفکر شما به جهت همان آزادی انتخابی که از آن دم می زنید، در کاخ پدری بمانند و به این آغل نروند و جالب اینجاست که شما القائ فکر دشمن را که از طریق تکنولوژی انجام میشود اختیار میدانید که باعث کشیده شدن زن به اجتماع و انواع کارهای دون از شان او میشود ولی توصیه دوستانه را آغل میدانید امثال شما مانند غار نشینان داستان ارسطو میمانند که در زندان روح اسیر شده اند و جز زندانی که آنها را احاطه کرده چیزی نمیبینند شده اید که هرجه به خوردتان داده اند را تکرار میکنید . اگر جامعه مطلوب از نظر شما جامعه فاسد و از هم ÷اشیده غرب است و آنجا را بهشت رویای خود میدانید ما مثل شما نیستیم و سعی داریم از تبدیل شدن کشور به آن جهنم ممانعت کنیم.
البته این تعبیر شماست، و الا رفتن به خانه شوهر و ازدواج در اسلام، یک قدم به جلو است، هم از لحاظ معنوی و هم مادی. به شرطی که به توصیه پیامبر ساده و آسان برگزار شود.
کلاغ خوش خبر
چهارشنبه 22 دی 1389 16:26
این جامعه ای هم که شما دارید ازش حرف می زنید با جامعه بدوی رویاهای شما زمین تا آسمون فرق میکنه.یه زمان کل یه شهر خلاصه شده بود در یک میدان و یک خیابان و یک بازار...حرفه مردانه شامل چند شغل مشخص و حرفه زنانه هم همینطور...حالا به تبع پیشرفت بشر دیگر از اون جامعه ساده خبری نیست ...مردها می توانند انتخاب کنند و دیگه دنباله رو حرفه پدرشون نباشند و زنها هم همینطور...نهادها و قوانینی هم بوجود اومده که وظیفه بر قراری آرامش و امنیت رو بر عهده داره و بنابراین زن دیگه محتاج محافظت نیست و می تونه آزادنه وارد جامعه بشه و استعدادها و علایقش رو پی گیری کنه. اما متاسفانه نگاه شما به زن و جامعه در همون سیصدسال پیش فریز شده ! به نظرم شما وقتی به اون جامعه ایده آلتون دست پیدا کنید که تمدنها کلا از بین برده وما یه جامعه بدوی و روستایی داشته باشیم:)
ممکنه خیلی از زنها بدلیل پول کار کنند که اون هم لازمه چون زنی که استقلال مالی نداشته باشه براحتی از طرف مردان استثمار میشه و مجبور میشه کارهایی رو بکنه که دوست نداره...راه فرار از این اجبار داشتن سرمایه یا شغله...این یه جور بیمه شدن زن از خیلی از تعدیهای مردانه ست....
پاسخ انجمن حمایت از حقوق مردان : قوانین شریعت هیچ گاه تعطیل و یا بی مصرف نمی شوند.
بسیاری از جوامع غربی، علل معضلات اجتماعشان را در پشت کردن به همین مذهب دانسته اند.
دین اسلام از زمان نزولش، همواره یک مدینه فاضله ترسیم نموده است.
حال اگر ما نتوانستیم این مدینه فاضله را داشته باشیم نقص از ماست و نه توصیه های شریعت.
پس اگر توان اجرای اصول شریعت را نداریم، نباید بگوئیم این اصول اجرا نشدنی هستند.
هرچند ما معتقدیم می شود و می توانیم. فقط کافی است جامعه به خصوص مردان آگاه شوند.

اما جواب اصلی شما یک جمله است چرا در کشورهای غربی مانند فرانسه که خبر آن در قبل آمد آمار خشونت بر علیه زنها سر به فلک میزند درحالیکه هم پلیس و هم قوانین زنان در آنجا ایده آل است برای زن سالاران؟
و چرا در ایران این آمار بسیار کمتر است و در کشوری مانند عربستان در حد صفر؟
تنها دلیل این است که وقتی مردی بای زنی احساس مسولیت کند در مقابل کارهای اندکی که زن برای مرد میکند مرد همه نوع خدمات را برای زن انجام میدهد و او را از خود میداند ولی نظامی که غرب ترسیم میکند و شما هم شعار آن را میدهید زن را موجودی متخاصم و دشمن میکند که در برابر مرد ایستاده و نه تنها از خود او نیست بلکه ابزاری برای استفاده و دور انداختن است و دشمنی است که از ابزار قانونی علیه مردان استفاده میکند پس زفتار دشمنانه طبیعی است.
کلاغ خوش خبر
چهارشنبه 22 دی 1389 16:23
اون طرز فکری که زن رو بعنوان نیروی کار ارزان استفاده میکنه و استثمارش میکنه اون روی سکه همون طرز فکریه که میخواد زن رو در پشت پرده نگه داره و ازش بهره برداری جنسی و... کنه. متوجه نیستید اینها هر دو از مردسالاری نشات می گیرند...من اصلا طرفدار اینکه زن کار خاصی بکنه یا نکنه نیستم بلکه من طرفدار حق انتخاب و اختیار زن هستم و همینطور از بین رفتن تبعیض بر اساس جنسیت و شایسته سالاری نه مردسالاری...این "حق زن بودن" هم که شما ازش نام می برید به یک شوخی شبیهه...چون اون زنی که مردسالاری تعریف کرده با زن واقعی زمین تا آسمون فرق میکنه...زنی که مردسالاری تعریف میکنه یه جور برده بی اراده و ذلیله که علت وجود داشتنش خدمت رسانی به مرده...در صورتیکه نگاه به زن باید یه نگاه انسانی باشه یعنی همونطور که مرد انتخاب میکنه زن هم باید انتخاب کنه نه اینکه از پیش براش انتخاب شده باشه...متاسفانه نگاه شما یک جور نگاه گله واره به زنها و خیلی زنها رو ساده می بینید و اصلا متوجه پیچیده بودن شخصیت زنها و تفاوتی که هر زنی با زن دیگه داره نمی شید ....که این از همون نگاه مردسالارتون نشات می گیره ...
پاسخ انجمن حمایت از حقوق مردان : آن طرز فکری که می خواهد زن در بازار و ویترین باشد، همان نظریه ایست که به زن به عنوان کالای زینتی و جنسی نگاه می کند.
بر عکس شما ما حامی نظریه ای هستیم که می گوید زن هر کاری را نباید بکند.
زن برای کار نیاز به اذن شوهر دارد. اگر شوهر اجازه داد و یا زن بی سرپرست بود و نیاز به کار کردن داشت، جامعه می بایست مشاغل خاصی را برای زنان در نظر گرفته و محیط امنی برای کارکردن زن فراهم کند. و نه اینکه زن دقیقاً کارهایی شبیه مرد انجام دهد.
ما افتخار نمی کنیم زنانمان عین مردان کار کنند، به روزی افتخار می کنیم که انسان ها بر اساس جنسیت، توانایی ها و نیاز جامعه کار کنند.
ضمناً اگر قائل به شایسته سالاری هم باشیم مسلماً توانایی های مردان در بسیاری مشاغل(با اغماض نمی گوئیم همه مشاغل) بیشتر از بانوان است.
البته این هم به خاطر طبیعت زن و مرد است. مرد وظیفه اش فعالیت بیرون از منزل است و توانایی زن خانه داری و تربیت فرزندان است.
ضمناً ما از عدالت می گوئیم شما از تساوی.
این موضوع هزاران سال پیش برای فلاسفه و منطقیون و مذهبیون روشن شده که تساوی غلط است و عدالت صحیح است.
پس نگاه انسانی این نیست که اجازه دهیم همه انسان ها مثل هم رفتار کنند و آزادی داشته باشند. بلکه عدالت می گوید هر کس بر اساس توانایی اش یک تکالیف و حقوقی دارد که اجتماع باید بر اساس این تکالیف و حقوق ترتیب داده شود.
'این ضرب المثل معروف که ریشه در فرهنگ ما داره را همه شنیده اند که گندم ز گندم بروید جو ز جو اما شما میگوئید به گندم و جو اختیار بدهیم هرچه خواستند برویند فارغ از زمینه ها و اسم این را اختیار میگذارید و نتیجه همان میشود که کلاغ آمد راه رفتن کبک را یاد بگیرد راه رفتن خودش را هم از یاد برد.
محسن
سه شنبه 21 دی 1389 13:20
سلام.لطفا ادامه بدید.
من یک احمق 21 ساله هستم که یک غلطی کردن و زن گرفتم.و تو دوران عقد روز تولدم،زنم زد تو گوشم چون گفتم بیا خونه ما.و چون لازانیا درست کرده بود ناراحت شد و منو زد.منم دست روش بلند نکردم.پشیمونم نشد.گستاخ تر هم شد.2 روز بعد باباش اومد زد تو گوشم.نه دختر باز بودم نه هیچی.
زنا موجودات ناقص و کوته بین و احمق و لجنی هستند که اگه چیزی رو دستشون بسپری خیلی بی جنبه می شن.دوست دارم تک تک زن ها رو با دستای خودم خفه کنم.
برید دنبال پول و ... تجملتون.
با هر کس و بی کسی دوست می شید و هر کاری باهاش می کنید اما موقع شوهر کردن پدر در میارید.خدا لعنتتون کنه
کلاغ خوش خبر
جمعه 17 دی 1389 19:29
یه سری از این حقوق خیلی زیادی که زن داره رو بگو فیض ببریم اخوی! امیدورام منظورت مزد گرفتن زن بابت شیر دادن به بچه اش نباشه! یا اینکه بدون اجازه مرد تا سوپر مارکت سر کوچه هم نتونه بره
بعد منظورت از اینکه زنها با ورود به جامعه جای مردها رو تنگ کرده اند چیه؟! یعنی زنها اصلا نباید توی جامعه باشند؟ شما طرفدار طالبانیسم هستید؟ این همه زن با استعداد رو خدا الکی درست کرده؟ نصف جمعیت جهان فقط باید بپزیند و بچه بزایند؟ اصلا شما متوجه این قضیه ساده هستید که زنها همه شبیه هم نیستند و ما حق نداریم برای همه شون یک سبک و مدل زندگی پیشنهاد کنیم...یا متوجه هستید که انسان پیچیده امروز با انسان صد سال پیش هم فرق میکنه چه برسه به اون جامعه ای که شما مدنظر دارید.اینطور که من می فهمم شما سبک زندگی بدوی هزار و خورده ای سال پیش اون هم در حجاز رو می خواهید به زنان امروز غالب کنید که مشخصه نتیجه اش چی میشه...
پاسخ انجمن حمایت از حقوق مردان : مهمترین حق زن که شما متوجه اون نمیشید حق زن بودنه.
اما امروزه زن به بهانه های مختلف و با اسم آزادی انتخاب که در واقع با تبلیغات اون را مجبور به طرز فکر خاصی میکنند توسط مردان به جامعه کشونده میشه تا به عنوان نیروی کار ارزان و بهره برداری های دیگه ازش سوء استفاده بشه، در عین حال زن فکر میکنه خودش اینطور میخواد و آزادی داره.
مدرنیته حق زن بودن را از زن گرفته و اون را مجبور کرده تا مثل مرد برای بدست آوردن پول به جامعه بیاد و در این بازار همه چیزش را به حراج بگذاره. در این میان نه تنها جامعه برای مردها تنگ میشه بلکه خانواده و نسل بعد ضرر شدیدی می کنند.
غرب هم برای همین امروز از لحاظ اخلاقی به نابودی رسیده. چون امثال شما کار کردن را حق زن میدانید ولی مادری و تربیت نسل را کار بیخود و وقت تلف کردن و از بین رفتن استعداد می دونید.
به نظر شما اگر انسان پولی داره باید همه آن را امروز بخوره و برای فردا هیچ وقت و استعدادی صرف نکنه. ولی ما می گیم مرد امروز را آباد کنه و زن فردا را بوسیله تربیت انسان و هرچه زن با استعداد تر باشد فردای بهتری فراهم میاورد و نه تنها این از بین بردن استعداد نیست بلکه سرمایه گذاری پر سودی است.
کلامی که منطق دارد زمان و مکان نمی شناسد. همینطور که کلام بی منطق شما غرب را هم به اضمحلال کشانده چه برسه اینجا را.
محمد
پنجشنبه 16 دی 1389 23:57
خدا خیرشون بده نگفتن زنه میتونه برای جایزه نشوز بره شوهر اضافی بکنه
پاسخ انجمن حمایت از حقوق مردان : قوانین متأخر خانواده در مقابل زنان انعطاف بسیاری دارد، در حالی که برای مردان شمشیری است برّان!
کلاغ خوش خبر
پنجشنبه 16 دی 1389 03:17
ببین پسرم ! تکلیف خودت رو مشخص کن! اگه مرد رکن اصلی خانواده ست پس باید تمام زحمات خانه داری و تربیت بچه رو هم به گردن بگیره! و بخاطر بچه و خانواده از شغل و تحصیل و چه و چه بگذره...نمیشه که هم از صبح تا بوق سگ خونه نباشی بعد هم بیا و خودت رو رکن اصلی بدونی! اصلا جور در نمیاد!
تازه فمینیستها هم از اینکه خانواده رو همه جا به زن می چسبونند حسابی شاکیند و استدلالشون هم اینه که این تفکر(تفکر چسباننده زن به خانواده!)برای زن هویت و فردیت مستقل قائل نمیشوند! یعنی همچین آش دهن سوزی هم نیست چسبیدن نام خانواده به دمب کسی
پاسخ انجمن حمایت از حقوق مردان : خانواده مثل هر مجموعه دیگری نیاز به مدیر دارد و بحث بر سر این موضوع است که این مدیریت باید با مرد باشد یا با زن.
اسلام می گوید مدیریت خانواده بر عهده مرد است که شامل تامین اهداف بلند مدت و استراتزیک می شود. "که وظیفه مدیریت عالی در هر سیستم مدیریتی است" و اجرای اهداف و برنامه ها به عهده مدیران رده عملیاتی و سایر کارکنان است.
زن در خانه زحمت بیشتری می کشد و به همین خاطر حقوق زیادی هم دارد، اما مدیریت از اجرا جداست.
ضمناً اگر مدیریت خانواده آش دهن سوزی نبود، فمنیست های مرکز زنان ریاست جمهوری به دنبال تغییر این کلمه در قانون نبودند.
بدون مدیریت مرد رکن اصلی خانواده از بین میرود، ولی این به این معنا نیست که مرد به تنهایی خانواده است. زن نیز تکالیف و حقوق بسیاری دارد که ای کاش مدعیان حقوق زن و فمینست ها به جای اینکه به دنبال تصاحب حقوق دیگران و تساوی حقوق زن و مرد بودند، حقوق زن ها را بهتر می شناختند و می شناساندند تا خدمت بیشتری به زنان کنند.
تساوی در اسلام در همه شئون مردود است، اما عدالت مقبول و ممدوح است.
عدالت هم به فرمایش "امیر مومنان علی علیه السلام" یعنی هر چیزی سر جای خودش.
نوشین
سه شنبه 14 دی 1389 16:33
اللهم.. اهده صراط المستقیم...
خدا به اون دختر بیچاره ای که همسر،البته همسر که نه،برده شما و امثال شما میشه رحم کنه.باورم نمیسه همچین مرداییم وجود دارم.دور سر شوهرم بگردم که چقد آقاست و فقط به فکر زندگیمونه و البته اونم همین نظرو در مورد من داره..اگه مثه شما بود که زندگیمون دوام نمی آورد...خدا آخر عاقبت همه رو به خیر کنه.خصوصا شما...
پاسخ انجمن حمایت از حقوق مردان : اولاً ما نگفتیم مردها فقط ریاست کنند و به فکر زندگی نباشند، که شما قربان صدقه شوهرتان می روید و می گوئید بر عکس نظریات ما ایشان به فکر زندگی است!
اتفاقاً ما می گوئیم باید هر دو طرف (و نه فقط یک طرف) در زندگی تشریک مساعی داشته باشند، اما تعادل در زندگی وقتی برقرار می شود که عدالت واقعی و نه فمینیستی در خانه برقرار باشد.
ما می گوئیم مردی که از صبح تا شام فقط کار می کند ولی حق هیچ گونه اظهار نظری در زندگی ندارد و نمی تواند زندگی و زن و فرزندانش را مدیریت کند، نه فقط به خودش بلکه به زن و فرزندانش نیز لطمه وارد می شود. زیرا در بهترین حالت زن مجبور می شود بیش ار توانش وقت صرف پر کردن خلاء های مرد کند.
ریاست خانواده صرفا یک حق نیست، یک تکلیف سنگین است که خداوند به خاطر ظرفیت های روحی زن و مرد آن به مرد سپرده است.
ثانیاً اگر روابط شما در خانواده غیر از این است، به قول خودتان، خدا آخر و عاقبت شوهر شما را به خیر کند.
اتفاقا ما به فکر زندگی خانواده ها و امثال شوهر شما هستیم. زیرا آنها درگیر مشکلات زندگی شخصی هستند و در طبقات پائین نیازهای انسانی (مطابق نظریه "هرم نیازهای انسانی مازلو") اسیر شده اند.
ما الحمدلله با تکیه بر نصایح معصومین و بزرگان در زندگی شخص مشکلی نداریم، بنابراین به مراتب بالاتری می اندیشیم و هدفمان اصلاح روابط و قوانینی است که باعث انحطاط خانواده ها می شود.
me
سه شنبه 14 دی 1389 16:23
woooow...you are a crazy man.believe me......!
پاسخ انجمن حمایت از حقوق مردان : همیشه انسانهای کوچک چیزهای بزرگ را با کوچکی خود میسنجند
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
آخرین پست ها
html] [/html]
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو